Activity


2017 Yoder English Storytelling Contest

105學年度有得英語說故事比賽於2月23、24日舉行。本次比賽本校共邀請了四位來自中原、元智及銘傳大學的教授蒞校擔任評審。在同學們辛勤的準備及本校外師細心的指導下,參賽學生在比賽當天均拿出了看家本領,賽事甚是精彩。以下為各項比賽結果,恭喜得獎同學! 》2/23 活動照片《     》2/24 活動照片《 2/23/2017 Grade 1~3 Class Name 姓  名 Award   1A     Kelly Chou     周凱琳     Champion   1B Gladys Jian 簡岑穎 2nd Place 1A Apple Zhang 張荷湲 3rd Place 1B Oliver Chiu 邱羿廷 Outstanding Performance   2A     Grace Lin     林玟伶   […]